வரவிருக்கும் கண்காட்சி: Automotive Testing Expo India 2022, 10-12 ஜனவரி 2022, ஹால் 2 & 3, சென்னை வர்த்தக மையம், இந்தியா